รูปกิจกรรมของศูนย์ภาษา

ชื่อกิจกรรม : การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ปี 2560
ชื่อกิจกรรม : การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
ชื่อกิจกรรม : English Camp 2560
ชื่อกิจกรรม : English Camp 2559