.: ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ :.
ประวัติศูนย์ภาษา
ปณิธานและพันธกิจ
ปรัชา/ วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
 
 
 
   
 
   
   
 
   
 
 
 
   
   
 
    ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
   
     
 ศูนย์สอบภาษาอังกฤษ
   
ELLIS
   
TOEIC
   
TOEFL
 การเทียบคะแนน Ellis กับ TOEFL ITP
 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ
 ห้องสมุดศูนย์อาเซียนศึกษา (Library)
 โปรแกรม ELLIS (Users Guide)
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ( NSRU.ac.th)

   
   
 ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนน สวรรค์วิถี อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 
Call: 056-219100 ต่อ 2216, 2217
mail: languagecentre.nsru@gmail.com