.: ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ :.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติศูนย์ภาษา
ปณิธานและพันธกิจ
ปรัชา/ วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างบุคลากร
 
     
   
     
     
   

***  การเข้ารับการอบรม รอบที่ 1
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนตรสวรรค์
วันที่ 12 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

*** สถานที่อบรม ***
กลุ่ม 1 อาคาร 14 ห้อง 14402
กลุ่ม 2 อาคาร 14 ห้อง 14502
กลุ่ม 3 อาคาร 14 ห้อง 14602
กลุ่ม 4 อาคาร 14 ห้อง 14702
กลุ่ม 5 อาคาร 14 ชั้น 3 ห้องอมราวดี
กลุ่ม 6 อาคาร 13 ห้องนนทรี
กลุ่ม 7 อาคาร ห้องประชุมเทคโนอุตฯ
กลุ่ม 8 อาคาร15 ห้องประชุมชอนตะวัน
กลุ่ม 9 อาคาร 15 ห้องประชุมพระบาง

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)

*** เริ่มอบรมเวลา 09:00 น. - 16:30 น.

ในวันที่เข้าอบรมหากนักศึกษาติดปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มเรียน สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการได้ที่ อาคาร 14 ชั้น 3

 

     
 
 ศูนย์สอบภาษาอังกฤษ
   
ELLIS
   
TOEIC
   
TOEFL
 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ
 ห้องสมุดศูนย์อาเซียนศึกษา (Library)
 โปรแกรม ELLIS (Users Guide)
 ติดต่อเรา (Contact Us)
 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ( NSRU.ac.th)

 
   
   
 ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถนน สวรรค์วิถี อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 60000 
Call: 056-219100 ต่อ 2216, 2217
mail: languagecentre.nsru@gmail.com