รูปกิจกรรม English Camp 2559 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

              โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยกิจกรรม English Camp จัดขึ้น ณ ไร่ดาวเด่นรีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 โครงการนี้เป็นโครงการย่อยของโครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนา-ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักศึกษามีความสนุก ผ่อนคลาย เกิดสมาธิ เกิดความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น

 

English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559
English Camp 2559