รูปกิจกรรม English Camp 2560 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

              โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม English Camp จัดขึ้น ณ สายธาร ไอยรา รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการนี้เป็นโครงการย่อยของโครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดกิจกรรมจะช่วยให้นักศึกษามีความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เกิดสมาธิ กล้าแสดงออก พร้อมทั้งช่วยให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

 

English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560

 

English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560
English Camp 2560