รูปกิจกรรม การศึกษาดูงานจากอาจารย์ชาวเวียดนามและคณะ วันที่ 10 มีนาคม 2560

 

การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม
การศึกษาดูงานอาจารย์ชาวเวียดนาม