เมนู สมัครสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์ม คำร้องขอเทียบการเก็บชั่วโมง (ปี2566)
ประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม


หัวข้อ รายละเอียด
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปิดให้บริการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากบุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชน กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษและศึกษาดูงานสำหรับประชาชน (นอกสภานที่) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา...
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชน โดยมีท่าน ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์...
วันที่ 8 มีนาคม 2567 ดร.สนั่น กัลปา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์...
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยรัตน์ ปราณี...
ภาพกิจกรรมอบรมค่ายภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัยอื่น(Train & Tour)โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่21 สำหรับนักศึกษา
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราและทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
>>อ่านข่าวเพิ่มเติม<<
  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ทันสมัย (Teach)หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ online เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
  ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ศูนย์ภาษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ทันสมัย (Teach)หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ online เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 (รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน...
  >>อ่านข่าวเพิ่มเติม<<

   ความเป็นมาของ ศูนย์ภาษา

   398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000,โทร 056-219100 ต่อ 2216/2221

   เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะเทียบเท่าคณะเมื่อปีการศึกษา 2540 เดิมศูนย์ภาษาแห่งนี้เริ่มดำเนินการเป็นศูนย์ภาษาของสหวิทยาลัยพุทธชินราชโดยได้รับอนุมัติจากกรมการฝึกหัดครูให้เป็นศูนย์ภาษาแห่งที่ 5 ในจำนวน 8 แห่งของกรมการฝึกหัดครู ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2527 เพื่อให้เป็นแหล่งค้นคว้าปรับปรุงให้บริการการเรียนการสอนการอบรมภาษาทั่วไปโดยที่ทำการชั่วคราว ของศูนย์ภาษาอยู่ ณ อาคาร 3 ชั้นล่าง ห้อง 312 ตั้งแต่แรก ตั้งหน่วยงานศูนย์ภาษาได้รับงบประมาณจากกรมการฝึกหัดครูโดยตรงเพื่อดำเนินการและเป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ภาษาได้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ เช่น เปิดบริการห้องสมุดภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป เปิดอบรมภาษาอังกฤษหลายรูปแบบ คือ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบโทเฟิลอบรมภาษาอังกฤษในโครงการประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยฯ และในปีการศึกษา 2539 ได้จัดการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง Language Teaching Towards Globalization เป็นเวลา 3 วัน และให้บริการ การแปลเอกสารต่างๆ เป็นต้น


   ข้อมูลทั่วไปของ ศูนย์ภาษา

   ปณิธาน/พันธกิจ/ปรัชา/วิสัยทัศน์

   ปณิธาน

   Determination

   "ศูนย์ภาษาจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อาชีพ ชุมชน และท้องถิ่นไทยให้ก้าวไปสู่ประชาคมโลก"

   พันธกิจ

   Mission

   • ด้านการศึกษา
   1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปได้มีความูรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ทุกรูปแบบ
   2. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ แก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปทั้งระดับประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้น
   3. จัดให้ความการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ตลอดปีของการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านภาษาของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป

   • ด้านการบริการวิชาการ
   1. บริการการใช้งานห้องสมุดภาษา ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งห้องเรียนภาษาด้วยตนเอง การเรียนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านภาษาของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปได้มีทักษะด้านการใช้ภาษามากยิ่งขึ้น
   2. บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งบุคคลทั่วไป
   3. บริการอบรมและสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

   ปรัชา

   Philosophy

   "รู้ภาษา พัฒนาความรู้ สู่สังคมโลก"

   วิสัยทัศน์

   Vision

   "ศูนย์ภาษาจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อาชีพ ชุมชน และท้องถิ่นไทยให้ก้าวไปสู่ประชาคมโลก"

   วัตถุประสงค์

   objective

   "วัตถุประสงค์ในการดำเนินการของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
   1. เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอนทางภาษา และการพัฒนาทักษะทางภาษาแก่นักศึกษาให้มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษา ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริการด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้น
   3. เพื่อสามารถทำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการให้บริการทางภาษาต่างๆ แก่หน่วยงาน และประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ
   4. เพื่อส่งเสริมให้มีการค้นคว้าศึกษาวิจัยด้านภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ
   5. เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ภาษามีศักยภาพ สามารถให้การฝึกอบรม และเป็นวิทยากรในด้านภาษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


   โครงสร้างการ บริหารงาน

   การจัดการแบ่งส่วนงานของศูนย์ภาษา

   การจัดแบ่งส่วนงานของศูนย์ภาษา 1. ฝ่ายเลขานุการ 2. ฝ่ายวิชาการ 3. ฝ่ายบริการ 4. ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม

   บุคลากร


   สายวิชาการ

   นางสาวพรพรรณ โพธิสุวรรณ
   หัวหน้าศูนย์ภาษา


   นางสุภาวดี ในเสนา
   รองหัวหน้าศูนย์ภาษา


   Mrs. Suneeta Chuamon
   รองหัวหน้าศูนย์ภาษา


   นางสาวธิดากุล บุญรักษา
   รองหัวหน้าศูนย์ภาษา


   Mr. Nirmal Dabral
   อาจารย์ชาวต่างประเทศ


   สายสนับสนุน

   นางสาวรุ่งทิวา บุญลือ
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์


   นายธีรภัทร ปานพุ่ม
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์


   นายธิติ พรหมสูตร์
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์


   นายเชาว์วรรธน์ จันทนา
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์


   นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประเสริฐ
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   วิดีโอ ความรู้ต่างๆ

   เป็นแหล่งความรู้ที่ไว้สำหรับศึกษาเพิ่มเติม
   การสมัครสอบโมงออนไลน์ การสมัครเก็บชั่วโมงออนไลน์

   ประชาสัมพันธ์ / ข่าวกิจกรรม


   รับชมเพิ่มเติมได้ที่ youtube: ยอดมนุษย์ HSS NSRU
   รับชมเพิ่มเติมได้ที่ youtube: Lc Nsru

   เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ