ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
 
ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 


  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ดังนี้
  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร English for Communication
  เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 6 - 15 ปี เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก English for Kids
  รายชื่อนักศึกษาที่ทุจริต


  รายชื่อนักศึกษาสอบผ่านรอบ 22 ก.พ. 2555
  รายชื่อนักศึกษาสอบผ่านรอบ 29 ก.พ. 2555
  รายชื่อนักศึกษาสอบผ่านรอบ 15 ก.พ. 2555
  การเปิดสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ


ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 28 ก.พ. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
The English Camp of secondary school English teacher
กิจกรรม English camp ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2555